Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Online eksamen på Nat og TechZoomvejledninger 


Blackboardvejledninger 

Her kan du her finde en række vejledninger om brug af Blackboard til online eksamen.


Forslag til eksamensformer

Uanset hvilket format der vælges, er det essentielt at de studerende får mulighed for at afprøve formatet, inden deres officielle eksamen. 

Da eksamen skal omlægges til digital eksamen, er det vigtig at have for øje, at eksamen som altid skal udprøve i hvor høj grad, de studerende har nået de faglige mål. Da online digital eksamination er uvant for hovedparten af studerende og undervisere er det i år ekstra vigtigt at sikre, at de studerende er fortrolige med såvel den online platform som det online eksamensformat og at de forudgående online undervisningsaktiviteter giver de studerende mulighed for at praktisere og øve netop det, de bliver udprøvet i til online eksamen.

De studerende vil derfor have behov for en tydelig og klar beskrivelse af de faglige læringsmål, som udprøves og hvordan den konkrete udformning  (opgaveformulering, spørgsmål etc.) af eksamen, relaterer til disse. Herved sikres “alignment”, og dermed sammenhæng mellem de faglige mål for kurset, de online undervisningsaktiviteter undervejs i forløbet samt den afsluttende online udprøvning af i hvor høj grad den studerende har nået de faglige mål. 

Produktion af produkt (f.eks. video) som bedømmes

Når en stedprøve erstattes af at studerende udarbejder et produkt, er det vigtigt, at bedømmelseskriterier for udprøvningen af produktet er kendt af studerende. Disse bør lægge sig tæt op ad kursets læringsmål - således skal fx kvaliteten af en video ikke være et kriterium så længe lyd og billede er tydeligt. En mulighed for at bevare ‘her-og-nu’-aspektet er, at studerende trækker et emne om morgenen, hvorefter de inden for en fastsat tidsramme udarbejder produktet. Ligeledes er det en god ide, at kunne identificere den studerende, sådan at studerende eksempelvis starter en eventuel video med at sige sit navn og vise sit studiekort. 

Herunder forslag til typer af produkter som kan bedømmes

 • Studerende trækker et emne om morgenen og udarbejder herefter inden for en fastsat tidsramme en video, som forklarer emnet. Emnet kan både være et teoretisk emne fra pensum, en laboratorierapport eller en aflevering fra kurset. Emner er ideelt kendt af studerende på forhånd for at skærpe deres forberedelse til eksamen og for at undgå for meget usikkerhed. Videoen er ideelt en kombination af den studerendes forklaring med tegninger eller figurer. Bedømmelseskriterier skal være kendt af den studerende. Videoen her giver et eksempel på en sådan video, som er produceret af en studerende https://vimeo.com/sciencemedialab/review/408790269/21bdcb43ff 

 • Studerende trækker et emne om morgenen og udarbejder herefter inden for en fastsat tidsramme en powerpoint-præsentation, som forklarer emnet med tekst, figurer og illustrationer. Præsentationen kan med fordel laves med indtalt lyd, som afspilles automatisk. Læs her hvordan: https://stll.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/optag-slideshows-med-speak-til-blackboard/ 

 • Studerende trækker et emne om morgenen og udarbejder herefter inden for en fastsat tidsramme en skriftlig besvarelse, som forklarer emnet. Emnet kan være en aflevering, som minder om en aflevering lavet tidligere i kurset eller et teoretisk emne fra pensum. Emner er ideelt kendt af studerende på forhånd for at skærpe deres forberedelse til eksamen og for at undgå for meget usikkerhed. Bedømmelseskriterier skal være kendt af den studerende. Ved en udelukkende skriftlig besvarelse kan det blive en udfordring at identificere individuelle studerende. En kort video til at ledsage den skriftlige besvarelse kan være løsningen.

 • Studerende trækker et emne om morgenen og udarbejder herefter inden for en fastsat tidsramme en lydfil, som forklarer emnet. Da der ikke er et visuelt element til at ledsage, skal forklaringer være ekstra omhyggelige og beskrivende. Emnet kan være en aflevering, som minder om en aflevering lavet tidligere i kurset eller et teoretisk emne fra pensum. Emner er ideelt kendt af studerende på forhånd for at skærpe deres forberedelse til eksamen og for at undgå for meget usikkerhed. Bedømmelseskriterier skal være kendt af den studerende.

 • Denne er en variant af ovenstående ift. format. Studerende udarbejder mindmaps som kæder forskellige emner og koncepter i et kursus sammen med forbindelser. Mindmappet er ideelt ledsaget af en mundtlig forklaring i en video. Se eksemplet herunder af et mindmap:

 • Studerende udarbejder en forklaring af et emne, men formatet gives frit. Dvs. den studerende vælger selv om det skal være en video, en tekstdokument, en tegneserie, .... Her er det yderst vigtigt, at bedømmelseskriterier er kendt på forhånd.

Individualisering af skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen:

Når en skriftlig  stedprøve transformeres til en online eksamen med alle hjælpemidler kan det give anledning til bekymringer om hvorvidt de studerende vil opsøge så meget hjælp hos hinanden eller andre, at det ikke bliver muligt at bedømme den studerendes individuelle præstation. 

Her er nogle ideer til tiltag du kan gøre for at individualisere besvarelserne:

 • Sørg for at der er et tilpas tidspres, så den studerende ikke har tid til at drage fordel af at samabejde med andre

 • Individualiser opgavesættene, så opgaverne randomiseres og vil fremgå i forskellige rækkefølge for de studerende. Det vil gøre det mere omstændigt at dele og sammenligne besvarelser.

 • Individualiser opgavesættene ved at bruge forskellige datasæt/variable i regneopgaver, hvor det regneteknisk ellers vil være det samme. I opgaver med en kontekstbeskrivelse kan du ændre konteksten, eksempelvis ændre hvilken dyreart, hvilken maskintype etc. der beregnes på.

 • Lav opgaver, hvor den studerende skal bruge data eller andre informationer fra rapporter eller opgaver, de har lavet i løbet af semesteret. Du kan også inkludere essay spørgsmål, hvor du beder den studerende beskrive og forklare resultater fra en rapport. Har de endnu ikke lavet, rapporter kan du nå det endnu, ved eksempelvis at udlevere forskellige datasæt til de studerende og bede dem om at analysere disse.

Skriftlig multiple choice

Hvis prøven er en Multiple choice (MCQ), bør der være et større antal spørgsmål (pool) end den enkelte studerende præsenteres for (gerne en faktor 2), da dette vha. randomisering gør prøverne forskellige for de studerende. Tilpas antallet af spørgsmål til den afsatte tid, så der er begrænset tid til at google og kontakte medstuderende. MCQ tests afholdt via Blackboard kan med fordel indeholde andre spørgsmålstyper, såsom beregninger med forskellige variable (og derfor forskellige svar), multiple answer, short answer, prioriteringer og matching. 

Du har flere muligheder, hvis du ønsker at individualisere eksamen. Du kan randomisere spørgsmål, trække spørgsmål fra en spørgsmål bank eller lave spørgsmåls sæt, hvorved de studerende får forskellige spørgsmål. Dette vil reducere mulighederne for plagiat.

Når du udarbejder spørgsmål, kan du overveje, hvordan du kan lave enslydende spørgsmål med forskellige svar og samme sværhedsgrad. Her er nogle forslag:

 • Flere versioner af samme multiple answer spørgsmål med forskellige korrekte og forkerte svar.
 • Beregninger med forskellige variable. Her bruger de studerende den samme metode til at beregne, men får forskellige resultater.
 • Beregninger med forskellige variable. Her bruger de studerende den samme metode til at beregne, men får forskellige resultater. Den studerende skriver ikke sit resultat, men fortolker resultatet.
 • Inkludér et eller flere essayspørgsmål, hvor du beder de studerende om at forklare deres svar på et eller flere spørgsmål med deres egne ord. Du kan randomisere, så de studerende bliver bedt om at forklare forskellige svar. Dette vil reducere risikoen for plagiering.

Se eksempler på spørgsmålstyper på https://educate.au.dk/it-i-undervisningen/quiz-test-og-afstemning/guide-udformning-af-gode-multiple-choice-tests/. Se desuden konkrete spørgsmålseksempler i Blackboard samt vejledninger til opsætning på vores Teaching Online-kursus i Blackboard fra den 23. april. STLL kan yde hjælp med teknisk opsætning ved kontakt til medialab@stll.au.dk senest 14 dage før eksamen.