Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

SOLO verber

I et læringsmål beskriver verbet hvilket niveau den forventes at kunne en given ting på. Nedenfor er en liste af verber som du kan anvende i forbindelse med at lave læringsmål.

Det skal være muligt at observere ved bedømmelsen om den studerende opfylder læringsmålet. Derfor bruges aktive verber - du skal derfor undgå verber som beherske, forstå o.lign.

Listen er bl.a. baseret på en analyse Claus Brabrand lavede i 2008 over de anvendte verber til at beskrive læringsmål på naturvidenskab, AU. For de særligt interesserede er der en liste af alle verber her.

Verbum, dansk

Verb, English

Verbum, dansk

Verb, English

(ej aktive verber)

1 Præstrukturel (anvendes ikke)

beherske

master

dokumentere

document

forstå

understand

deltage i

participate in

indsigt i

have knowledge…

formidle

communicate

tilegne

acquire

producere

produce

observere

observe

skrive

write

være i stand til

be able to…

præsentere

present

 

 

 

 

2 Enkeltstrukturel

3 Flerstrukturel

angive

mention

beskrive

describe, list

beregne

compute, calculate

bygge

build

bestemme

determine

formulere

formulate

definere

define

karakterisere

characterize

gengive

quote, recite

kombinere

combine

identificere

identify

løse

solve

indsamle

collect

redegøre

explain

kalibrere

calibrate

sammensætte

compose

opstille

establish

udtrykke

express

referere

refer

verificere

verify

registrere

register

vise

show

skitsere

outline

resumere

sum up

udpege

point out

rapportere

report

udvælge

select

bearbejde

work up

måle

measure

bevise

prove

optegne

sketch

simulere

simulate

danne

form

anvende

apply

redegøre for

state

foretage

carry out

 

 

 

 

4 Relationel

5 Udvidet abstrakt

analysere

analyze

afgrænse

delimit

begrunde

argue

bedømme

judge

forklare

explain

diskutere

discuss

sammenligne

compare, relate

estimere

estimate

eksemplificere

exemplify

evaluere

evaluate

sammenfatte

summarize

fortolke

interpret

tilpasse

adjust

forudsige

predict

udforme

work out, elaborate

kritisere

criticize

udlede

deduce

perspektivere

put into perspective

optimere

optimize

skønne

estimate

skelne

distinguish

vurdere

assess

planlægge

plan

ekstrapolere

extrapolate

konstruere

design

anbefale

recommend

modellere

model

 

 

strukturere

structure

 

 

syntetisere

synthesize